refa enerji,elekrik,enerji,ucuz elektrik,elektrik hizmeti,mersin elektrik,refa elektrik,sktt,Son Kaynak Tedarik Tarifesi,endüktif-kapasitif,EPİAŞ,ENERJİ PİYASASI İŞLETME A.Ş.,serbest tüketici,DGPYS,SKF,İndirimli elektrik satışı,Elektrik ticareti,elektrik temin,elektrik tedarik,Elektrik enerjisi tüketici hizmetleri,EPDK,mersin elekrik enerjisi,mersin refa,mersin refa enerji

REFA ENERİ KVKK Genel Yükümlülükleri

KVKK Kapsamında İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişi kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna yönelik bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel veriler üzerinde yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin analiz edilmesiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVKK Kapsamında Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri

İlgili kişinin verisinden sorumlu olan ve veri sorumlusunun kararlarıyla bu veriyi işleyen Refa Enerji’nin KVKK kapsamında bazı yükümlülükleri vardır.

A. Aydınlatma Yükümlülüğü

Veri sorumlusunun en temel yükümlülüğü aydınlatma yükümlülüğüdür.

  • Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
  • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
  • Kişisel verilerin kimlere hangi amaçla aktarılabileceği,
  • Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
  • 11. maddede sayılan diğer hakları

olarak belirtilmektedir.

İlgili kişiyi ,verisinin işlendiği durumdan , istendiği takdirde Refa Enerji haberdar eder.

B. Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler

Kanuna göre Refa Enerji veri güvenliği konusunda aşağıdaki maddelerden sorumludur:

  • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
  • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
  • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak.

Veri sorumlusu bu yükümlülüklerini yürütebilmek için her türlü tedbiri alır ve kanunun işleyişi ile ilgili denetimleri yapar.

C. İlgili Kişiler Tarafından Yapılan Başvuruların Cevaplanması Yükümlülüğü

Refa Enerji, ilgili kişilerce kendisine iletilen, kanunun uygulanması ile ilgili talepleri en geç otuz gün içerisinde sonuçlandırmalıdır.
Refa Enerji,bu talebin olumlu ya da olumsuz cevabını ilgili kişiye bildirmelidir. İlgili kişi red cevabı alması halinde, cevabı öğrendikten sonraki otuz gün içinde Kurula şikayette bulunabilmektedir.

D. Kurul Kararlarının Yerine Getirilmesi Yükümlülüğü

Veri sorumlusu, kurula gelen bir şikayet olması ya da kurulun bir ihlali tespit etmesi halinde, konuyla ilgili hukuka aykırılıkların giderilmesi ile sorumludur.